Celorepublikové profesionální 

sdružení detektivů, osobních strážců a strážců Vašeho majetku

Jako profesní sdružení jsme nadstavbová organizace určená pro komunikaci s občany, státními orgány, institucemi, Hospodářskou komorou ČR a profesními sdruženími. Garantujeme odborně odvedenou a dokladovanou práci našich členů s diskrétním přístupem při řešení věci. Naší činností je služba pro širokou veřejnost v celé České republice za využití kriminalistických metod a ostatních odborných metod zkoumání na právní bázi

Hledání členů asociace podle názvu

Hledání členů asociace podle segmentu

Aktuální informace

Obraťte se na nás:

Kontakt na B-ADOS ČR:
tel.: +420 606 718 495

e-mail: info@b-ados.cz

Stanovy

Bohemia - asociace detektivních a ochranných služeb se zřizuje a ustanovuje v souladu § 2 zák.č.83/90Sb. jako občanské - profesní sdružení podnikatelských subjektů v oblasti detektivních služeb a ochrany majetku a osob. Založení a ustanovení Bohemia - asociace detektivních a ochranných služeb /dále jen B- ADOS/ podléhá registraci u Civilně správního úseku Ministerstva vnitra ČR. Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

I. Název a sídlo sdružení:

 1. Občanské - profesní sdružení přijímá název: "Bohemia- asociace detektivních a ochranných služeb"
 2. Sídlo občanského - profesního sdružení/ B - ADOS/:
  Roháčova 1888/37, Praha 3, PSC 130 00
  tel./fax: 234631234

II. Členství v asociaci

 1. Členství v asociaci je dobrovolné a členem se může stát každá fyzická, právnická osoba splňující dále uváděné podmínky.
 2. Členem asociace se mohou stát provozovatelé odborných, níže uvedených činností, podnikatelských a živnostenských aktivit.
  2.1. Provozovatelé detektivních služeb.
  2.2. Provozovatelé ochranných služeb - zajišťující ochranu majetku a osob.
  2.3. Soudní znalci v oblasti kriminality a soudního lékařství.
  2.4. Novináři, spisovatelé, vydavatelé tiskovin s bezpečnostní a detektivní tématikou.
  2.5. Příznivci detektivní a bezpečnostní problematiky.
 3. Podmínkou členství:
  3.1. Podání přihlášky za člena.
  3.2. Ztotožnění ( souhlas )se stanovami B- ADOS a ochota se aktivně podílet na činnosti B-ADOS.
  3.3. Dodržování etického kodexu B-ADOS a Asociace soukromých bezpečnostních služeb ( dále jen ASBS ČR ).
  3.4. Splnění jednoroční zkušební doby.
  3.5. Placení členských příspěvků ( příspěvku uchazečů o členství ), na jejíchž výši se shodne sněm.
  3.6. Všichni členové mají rovnoprávné postavení.
 4. Členství v asociaci zaniká:
  4.1. Ukončením členstvím (vystoupením).
  4.2. Vyloučení člena sněmem.
  4.3. Smrtí člena.
  4.4. Zánikem B- ADOS
  4.5. Neplacením členských příspěvků po dobu delší jak 3.měsíců.

III. Práva a povinnosti členů

 1. Aktivně se podílet na činnosti B- ADOS, účastnit se jí.
 2. Zasazovat se o dobré jméno B- ADOS a toto propagovat.
 3. Řádně a včas platit členské příspěvky .
 4. Účastnit se sněmu komory s hlasem rozhodujícím.
 5. Být informován o všech krocích a činnostech B-ADOS.
 6. Podávat podněty, připomínky a stížnosti k činnosti B- ADOS a jejího prezídia.
 7. Požadovat cestou B- ADOS ochranu svých podnikatelských zájmů.

IV. Předmět činnosti a cíle

B- ADOS se zakládá za účelem propojení a případné koordinace detektivních a ochranných privátních služeb na území ČR a za účelem ochrany zájmů, zefektivnění činnosti a zajištění potřeb podnikatelů působících v této oblasti v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Za tímto účelem B- ADOS spolupracuje s ostatními profesními sdružení, státními organizacemi a institucemi, jakož i s individuálními subjekty.
Pro účely zajištění své efetivní profesní činnosti vytváří hospodářské aktivity, které pomáhají finančně podpořit cíl společnosti.

V. Orgány B- ADOS

 1. Vrcholným orgánem je sněm všech členů.
 2. Sněm je svoláván nejméně jedenkrát ročně.
  2.1. Každý člen sněmu má jeden hlas.
  2.2. V běžných záležitostech sněm rozhoduje prostou většinou přítomných členů.
  2.3. Sněm rozhoduje kvalifikovanou většinou ( 2 / 3 všech členů ) o těchto záležitostech:
  - při volbě členů předsednictva ( předsedy a místopředsedy ), dozorčí komise.
  - předseda zastupuje sdružení navenek
  - při schvalování koncepce a stanov B- ADOS
  - při schvalování výše členských příspěvků a příspěvku uchazečů o členství
  - o zániku B- ADOS
 3. V období mezi sněmy zajišťuje činnost B- ADOS předsednictvo ( o počtu rozhoduje sněm ), které rozhoduje prostou většinou hlasů.
 4. Dozorčí komise kontroluje hospodaření B- ADOS, řeší spory mezi členy, dozírá na dodržování usnesení sněmu.
 5. Odborné komise.


VI. Zásady hospodaření

 1. B- ADOS hospodaří se svým majetkem jehož zdrojem je zejména:
  - členský příspěvek a příspěvek uchazečů o členství
  - dary a dědictví
  - výtěžek z případných publikací, informačních seminářů a konferencí, pořádaných výstav a soutěží
  - výnosy z hospodářké činnosti
 2. Hospodaření se řídí rozpočtem a o výši členských příspěvků a příspěvku uchazečů o členství rozhoduje sněm.
 3. Správu účtu a nakládání s majetkem vykonává pokladník, který nejméně jednou ročně vypracuje zprávu o stavu a hospodaření B- ADOS.

VII. Ustanovení společná a závěrečná

 1. Členové B- ADOS jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mohou poškodit dobré jméno nebo její zájmy, případně jejích členů.
 2. Stanovy lze měnit pouze písemně.
QR Kód

Copyright © 2023 Asociace detektivních a ochraných služeb - všechna práva vyhrazena

Stránky vytvořilo: Pixel Design | SEO - Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek | Mapa kriminality

Hledejba
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice
zavřít
BADOS